بررسی کلاس Mage و تاریخچه آن – قسمت دوم

بررسی کلاس Mage و تاریخچه آن – قسمت دوم –