رخداد Winter’s Veil شروع شد

رخداد Winter's Veil سال 2020 دیروز شروع شد. وقت آن