بسته الحاقی جدید Hearthstone معرفی شد

بسته الحاقی جدید هارت‌استون (Hearthstone) در بلیزکان معرفی شد. این