انتقال رایگان هیرو در برخی رلم‌های بلیزارد

با توجه به صف‌های طولانی و ادامه‌دار در برخی رلم‌های