World of Warcraft و کاهش سرعت Auction House

Kaivax مدیر انجمن بلیزارد چند روز پیش، تایید کرده در یکی از آپدیت‌های جدید بازی تغییری در Auction House ایجاد شده که باعث تغییر در نحوه تعامل Addonها با Auction House شده و سرعت آن‌ها در جست و جو و اجرای کوئری را کاهش می‌دهد.