قابلیت Trading Post از امروز به Dragonflight اضافه شد

قابلیت جدید Trading Post که قبلا اعلام شده بود در