بسته الحاقی جدید هارت استون معرفی شد

در جریان بلیزکان امسال، بسته الحاقی جدید هارت استون