مصاحبه نماینده بلیزارد در چین با پلیرها در مورد خرید اچیومنت

شرکت NetEase (ناشر و همکار بلیزارد در چین) که مدیریت