نگاهی به نژاد اُرک‌ها در دنیای وارکرفت

اُرک‌ها (Orc) یکی از مهم‌ترین نژادهای دنیای وارکرفت هستند. غولهایی