بلیزارد و الهام از موسیقی متال در نام‌گذاری منطقه Maldraxxus

دو نفر از کاربران Reddit در حال انجام دادن Questهای