پچ 9.0.5 شدولندز تا چند روز دیگر منتشر خواهد شد

پچ 9.0.5 شدولندز در هفته آینده و با ریسِت