محدودیت انتقال هیرو به رلم‌های پرجمعیت در Wrath Classic برداشته شد

محدودیت انتقال هیرو به به رلم‌های پرجمعیت در Wrath Classic