تاریخ برگذاری بلیزکان 2023 مشخص شد

پس از 4 سال، بلیزکان دوباره به صورت فیزیکی در