محدودیت 30 اینستنس در روز در WoW کلاسیک

بلیزارد اعلام کرد محدودیت جدید 30 اینستنس در روز به