لیست Petها و Mountهایی که می‌توان از Covenant Adventures گرفت

اخیرا یکی از کاربران Reddit با ارسال تصویر زیر در