حماسه Worldsoul سیر داستانی سه بسته الحاقی WoW خواهد بود

بلیزارد دیروز در مراسم بلیزکان 2023 سه بسته الحاقی بعدی