بسته الحاقی جدید Diablo 4 معرفی شد

در جریان نمایشگاه بلیزکان، بسته الحاقی جدید Diablo 4