بسته الحاقی جدید WoW با نام The War Within معرفی شد

دهمین بسته الحاقی WoW که در مراسم بلیزکان 2023 توسط