حذف شدن Dark Portal Pass از استور بلیزارد به زودی

بلیزارد به تازگی صفحه استور مربوط به Dark Portal Pass