عنوان Cataclysm Classic معرفی شد

عنوان Cataclysm Classic توسط بلیزارد در جریان همایش بلیزکان