نمایشگاه Blizzcon 2021 رایگان خواهد بود و آنلاین برگزار می‌شود

برگزاری نمایشگاه بلیزکان در سال 2020 متاسفانه به دلیل شیوع