ثبت نام بتای Burning Crusade Classic شروع شد

ثبت نام برای شرکت در نسخه بتای Burning Crusade Classic